☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)

Tryb składania petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje można składać korespondencyjnie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pocztą elektroniczną na adres: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn lub osobiście w Sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  pok. nr 121 od poniedziałku do piątku w godz. 7.25-15.00. 

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmian przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Nadawca petycji

Zgodnie z ustawą o petycjach, petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Adresat petycji

Petycję składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np.  grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.
  • Powołanie się w treści pisma na ustawę o petycjach pozwoli to na uniknięcie wątpliwości czy dane pismo jest petycją czy wnioskiem składanym w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w pkt. 1 i 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ją grupa podmiotów, wówczas petycja powinna być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji jest wolne od opłat

Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających rozpatrzenie jej w terminie, termin ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna)

 W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji (petycja łączna):

   a) okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia,

   b) wezwanie wnoszącego petycję składającą się na petycje wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o petycjach, tj. złożenia petycji w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oznaczenia adresata petycji lub wskazania przedmiotu petycji lub w przypadku złożenia petycji w interesie podmiotu trzeciego imienia i nazwiska albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu lub wyrażonej zgody na złożenie w jego interesie petycji.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, niezwłocznie zamieszcza się skan petycji, datę jej złożenia oraz dane podmiotu składającego petycję, jeżeli wyrazi na to zgodę. Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania w szczególności przewidywanego terminu  i sposobu załatwienia petycji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2016-02-16 09:31:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2016-02-16 09:31:49)
 
 
liczba odwiedzin: 362988

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X